Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là:

Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là:

A. Đột biến

B. Nguồn gen du nhập

C. Biến dị tổ hợp

D. Quá trình giao phối

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng