Nguyên tắc thực hiện phương pháp keo ướt: Chất nhũ hóa được hòa tan trong lượng lớn ….., sau đó thêm …… …… vào, vừa phân tán đến khi hết ….. và tiếp tục phân tán cho đến khi nhũ tương đạt yêu cầu:

Nguyên tắc thực hiện phương pháp keo ướt: Chất nhũ hóa được hòa tan trong lượng lớn ….., sau đó thêm …… …… vào, vừa phân tán đến khi hết ….. và tiếp tục phân tán cho đến khi nhũ tương đạt yêu cầu:

A. pha nội, nhanh, pha ngoại, pha ngoại 

B. pha nội, từ từ, pha ngoại, pha ngoại 

C. pha ngoại, nhanh, pha nội, pha nội 

D. pha ngoại, từ từ, pha ngoại, pha nội

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng