Nguyên lý cơ bản của mọi máy điện đều dựa trên cơ sở của hai định luật:

Nguyên lý cơ bản của mọi máy điện đều dựa trên cơ sở của hai định luật:

A. định luật cảm ứng điện từ và định luật về lực từ

B. định luật cảm ứng điện từ và định luật tương tác tĩnh điện

C. định luật Coulomb và định luật Ampere

D. định luật cảm ứng điện từ và định lý dòng toàn phần

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng