Nguyên nhân của bệnh phêninkêtô niệu là do:

Nguyên nhân của bệnh phêninkêtô niệu là do:

A. thiếu enzim xúc tác chuyển hóa phenylalanin thành tirôzin

B. đột biến nhiễm sắc thể

C. đột biến thay thế cặp nuclêôtit khác loại trong chuỗi B-hêmôglôbin

D. bị dư thừa tirôzin trong nước tiểu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng