Nguyên nhân của thường biến là do:

Nguyên nhân của thường biến là do:

A. tác động trực tiếp của các tác nhân lý, hoá học

B. rối loạn phân li và tổ hợp của nhiễm sắc thể

C. rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào

D. tác động trực tiếp của điều kiện môi trường

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng