Nguyên nhân do ảnh hưởng của chất điện giải thường dẫn đến hiện tượng nào trong hỗn dịch, NGOẠI TRỪ:

Nguyên nhân do ảnh hưởng của chất điện giải thường dẫn đến hiện tượng nào trong hỗn dịch, NGOẠI TRỪ:

A. Đóng bánh 

B. Hệ không kết bông

C. Khó phân tán lại 

D. Hình thành tinh thể

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng