Nguyên sinh chất có tính chất, ngoại trừ:

Nguyên sinh chất có tính chất, ngoại trừ:

A. là một hệ keo

B. độ nhớt cao

C. chuyển đổi sol-gel

D. nhũ tương không bền

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng