Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là:

Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN là:

A. A liên kết với X, G liên kết với T

B. A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G.

C. A liên kết với U, G liên kết với X

D. A liên kết với T, G liên kết với X

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng