Nguyên tắc điều chế nhũ tương theo phương pháp keo ướt là: “… được … trong lượng lớn…. “. Hãy điền vào chỗ trống theo thứ tự:

Nguyên tắc điều chế nhũ tương theo phương pháp keo ướt là: “… được … trong lượng lớn…. “. Hãy điền vào chỗ trống theo thứ tự:

A. Chất nhũ hóa/ hòa tàn/ pha ngoại/ pha nội

B. Pha nội/ trộn / chất nhũ hóa/ pha ngoại

C. Pha ngoại/ phối hợp / pha nội / chất nhũ hóa

D. Chất nhũ hóa/ trộn / pha nội / pha ngoại

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng