Nhũ tương bị phá vỡ hoàn toàn và không hồi phục được khi:

Nhũ tương bị phá vỡ hoàn toàn và không hồi phục được khi:

A. Có sự nổi kem

B. Có sự kết bông 

C. Có sự kết dính 

D. Vừa nổi kem vừa kết bông

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng