Nhân tố quan trọng điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là:

Nhân tố quan trọng điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là:

A. Nhân tố di truyền.

B. Hoocmôn.

C. Thức ăn.

D. Nhiệt độ và ánh sáng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng