Nhóm dẫn chất cellulose dùng làm tá dược thuốc mỡ:

Nhóm dẫn chất cellulose dùng làm tá dược thuốc mỡ:

A. Thường sử dụng CMC, HPMC 

B. Có thể tiệt khuẩn bằng nhiệt 

C. Thể chất ít bị ảnh hưởng bởi pH 

D. A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng