Nhóm sinh vật nào có vật chất di truyền là ARN?

Nhóm sinh vật nào có vật chất di truyền là ARN?

A. Động vật 

B. Thực vật

C. Virus 

D. Vi khuẩn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng