Nhận định đúng khi nói về thành phần hóa học chính của màng sinh chất là:

Nhận định đúng khi nói về thành phần hóa học chính của màng sinh chất là:

A. Hai lớp phôtpholipit, không có prôtêin

B. Một lớp phôtpholipit, không có prôtêin

C. Một lớp phôtpholipit và các phân tử prôtêin

D. Hai lớp phôtpholipit và các phân tử prôtêin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng