Nhận định nào dưới đây về enzim là không đúng?

Nhận định nào dưới đây về enzim là không đúng?

A. Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống.

B. Thành phần của enzim là prôtêin + a.Nucleic

C. Enzim chỉ làm tăng tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng

D. Enzim + cơ chất  enzim – cơ chất  sản phẩm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng