Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì?

Nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào vì?

A. Nhân chứa đựng tất cả các bào quan của tế bào

B. Nhân thực hiện trao đổi chất với môi trường xung quanh 

C. Nhân có thể liên hệ với màng và tế bào chất nhờ hệ thống lưới nội chất 

D. Nhân chứa NST là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng