Nhân tố nào dưới đây là nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng.

Nhân tố nào dưới đây là nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng.

A. Chọn lọc tự nhiên

B. Chọn lọc nhân tạo

C. Các biến dị cá thể xuất hiện phong phú ở vật nuôi và cây trồng

D. Nhu cầu và lợi ích của con ngƣời

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng