Nhân tố quan trọng để thiết bị có hiệu suất thu bụi cao là:

Nhân tố quan trọng để thiết bị có hiệu suất thu bụi cao là:

A. Phân bố khí đều trên mặt cắt ngang thiết bị

B. Phân bố khí không đều trên mặt cắt ngang thiết bị 

C. Tốc độ tại 1 điểm riêng trên tiết diện ngang không duy trì chênh lệch 

D. Sự phân bố khí không đều qua các thiết bị lọc

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng