Nhân tố sigma có chức năng:

Nhân tố sigma có chức năng:

A. . nhận diện và gắn ARN polymerase vào trình tự khởi động

B. duy trì quá trình phiên mã

C. mở xoắn chuỗi ADN

D. nhận diện các tín hiệu kết thúc đảm bảo cho sự phiên mã dừng lại

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng