Nhân tố tiến hoá làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định là:

Nhân tố tiến hoá làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định là:

A. Di nhập gen, đột biến, các yếu tố ngẫu nhiên

B. Chọn lọc tự nhiên, di nhập gen, giao phối không ngẫu nhiên

C. Giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên

D. Đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, di nhập gen.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng