Nhân tố tiến hóa nào trực tiếp hình thành các quần thể sinh vật thích nghi được với môi trường sống?

Nhân tố tiến hóa nào trực tiếp hình thành các quần thể sinh vật thích nghi được với môi trường sống?

A. Đột biến và CLTN

B. CLTN

C. Đột biến

D. Khả năng di cư.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng