Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng:

Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng:

A. trội không hoàn toàn

B. chất lượng

C. số lượng

D. trội lặn hoàn toàn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng