Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường thuộc loại tính trạng nào?

Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường thuộc loại tính trạng nào?

A. Tính trạng số lượng

B. Tính trạng chất lượng

C. Tính trạng số lượng và chất lượng

D. Tính trạng màu sắc

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng