Nhiệt độ Xenxiút (Celcius) t được tính theo nhiệt độ Fa-ren-hai (Fahrenheit) t$_{F}$ theo công thức:

Nhiệt độ Xenxiút (Celcius) t được tính theo nhiệt độ Fa-ren-hai (Fahrenheit) t$_{F}$ theo công thức:

A. t = 1,8 * tF + 32

B. t = 5*(tF + 32)/9

C. t = 5/9*tF +32

D. t = 5*(tF – 32)/9

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng