Nhiệt dung riêng đẳng áp của khí lý tưởng là đại lượng có trị số phụ thuộc vào:

Nhiệt dung riêng đẳng áp của khí lý tưởng là đại lượng có trị số phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ của vật

B. Áp suất của vật

C. Thể tích riêng của vật

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng