Nhiệt dung riêng kmol của khí lý tưởng là đại lượng có trị số phụ thuộc vào:

Nhiệt dung riêng kmol của khí lý tưởng là đại lượng có trị số phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ và áp suất của vật

B. Áp suất và thể tích riêng của vật

C. Quá trình và số nguyên tử trong phân tử

D. Số nguyên tử trong phân tử

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng