Nhiệt độ cần thiết đối với buồng đốt (đốt cháy hoàn toàn):

Nhiệt độ cần thiết đối với buồng đốt (đốt cháy hoàn toàn):

A. 00 – 600oC 

B. 800 – 1100oC

C. 1500 – 1800oC 

D. 1800 – 2000oC

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng