Nhiệt độ khí tải tối đa cho phép trước khi thải ra môi trường (theo TCVN) là:

Nhiệt độ khí tải tối đa cho phép trước khi thải ra môi trường (theo TCVN) là:

A. 80oC

B. 100oC

C. 120oC

D. 140oC

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng