Nhiệt độ là một thông số:

Nhiệt độ là một thông số:

A. Tỷ lệ với động năng của các phân tử

B. Tỷ lệ với lực tương tác giữa các phân tử

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng