Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng \((\frac{kCal}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa 1 nguyên tử bằng:

Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng \((\frac{kCal}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa 1 nguyên tử bằng:

A. 9

B. 3

C. 7

D. 5

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng