Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng \((\frac{kCal}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa \(\geq\)3 nguyên tử bằng:

Nhiệt dung riêng kmol đẳng tích của khí lý tưởng \((\frac{kCal}{kmol.độ})\) cho chất khí có phân tử chứa \(\geq\)3 nguyên tử bằng:

A. 9

B. 5

C. 3

D. 7

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng