Nhiệt hấp phụ là:

Nhiệt hấp phụ là:

A. Nhiệt ngưng tụ 

B. Nhiệt thấm ướt 

C. Nhiệt ngưng tụ, nhiệt thấm ướt

D. Nhiệt 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng