Nhiệt lượng được tính theo biểu thức nào:

Nhiệt lượng được tính theo biểu thức nào:

A. q = T.ds

B. \(dq = T\int\limits_{{s_1}}^{{s_2}} {ds} \)

C. \(q = T\int\limits_{{s_1}}^{{s_2}} {ds} \)

D. \(\Delta q = {\rm{ }}T\left( {{s_2}–{\rm{ }}{s_1}} \right)\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng