Nhiệt lượng nhả ra môi trường xung quanh của chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích bằng: 

Nhiệt lượng nhả ra môi trường xung quanh của chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích bằng: 

A. \({q_2} = c*{T_1}*(\lambda  – 1)\)

B. \({q_2} = {c_p}*{T_1}*(\lambda  – 1)\)

C. \({q_2} = {c_v}*{T_1}*\rho\)

D. \({q_2} = {c_v}*{T_1}*(\lambda  – 1)\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng