Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng:

Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng:

A. Bằng độ biến thiên enthalpy

B. Bằng độ biến thiên entropy

C. Bằng công kỹ thuật

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng