Nhiều nghiên cứu cho thấy các prôtêin xuyên màng một lần phần nhiều có vai trò là các thụ thể. Vậy các prôtêin xuyên màng nhiều lần có vai trò là gì?

Nhiều nghiên cứu cho thấy các prôtêin xuyên màng một lần phần nhiều có vai trò là các thụ thể. Vậy các prôtêin xuyên màng nhiều lần có vai trò là gì?

A. Các chất dẫn truyền.

B. Tạo nên các glycoprotein.

C. Các kênh dẫn truyền phân tử.

D. Cả A và B

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng