Nhiều tế bào động vật được ghép nối với nhau một cách chặt chẽ nhờ?

Nhiều tế bào động vật được ghép nối với nhau một cách chặt chẽ nhờ?

A. Các bó vi ống 

B. Các bó bó vi sợi 

C. Các bó sợi trung gian 

D. Chất nền ngoại bào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng