Nhóm dầu, mỡ, sáp hydrogen hóa sử dụng làm tá dược điều chế thuốc mỡ có đặc điểm:

Nhóm dầu, mỡ, sáp hydrogen hóa sử dụng làm tá dược điều chế thuốc mỡ có đặc điểm:

A. Bền vững hơn nhóm dầu, mỡ, sáp

B. Khả năng nhũ hóa mạnh hơn nhóm dầu, mỡ, sáp

C. Thể chất thay đổi tùy thuộc vào mức độ hydro hóa

D. a, b, c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng