Nhóm đường dùng làm tá dược viên nén:

Nhóm đường dùng làm tá dược viên nén:

A. Mannitol thường dùng cho viên đặt dưới lưỡi 

B. Đường invertose có thể dùng dập thẳng 

C. Glucose dễ hút ẩm và có độ cứng kém 

D. A, B, C đều

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng