Nhóm sinh vật nào có NST chỉ gồm 1 phân tử AND dạng vòng: 

Nhóm sinh vật nào có NST chỉ gồm 1 phân tử AND dạng vòng: 

A. Nấm 

B. Vi khuẩn 

C. Thực vật

D. Động vật

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng