Nhóm tá dược thân nước dễ khô cứng do mất nước thường được phối hợpvới chất nào để giữ ẩm:

Nhóm tá dược thân nước dễ khô cứng do mất nước thường được phối hợpvới chất nào để giữ ẩm:

A. Glycerin 

B. Lanolin 

C. Sorbitol 

D. A, C

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng