Những ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện sống lên cơ thể sinh vật thường tạo ra các biến dị:

Những ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện sống lên cơ thể sinh vật thường tạo ra các biến dị:

A. đột biến

B. di truyền

C. không di truyền

D. tổ hợp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng