Những bề mặt có thực trên đồ gá hay máy dùng để điều chỉnh dụng cụ cắt hay chuẩn định vị là:

Những bề mặt có thực trên đồ gá hay máy dùng để điều chỉnh dụng cụ cắt hay chuẩn định vị là:

A. Chuẩn gia công 

B. Chuẩn đo lường 

C. Chuẩn điều chỉnh

D. Chuẩn định vị

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng