Những biến đổi xảy ra khi quả chín (màu sắc, mùi vị, độ cứng và thành phần hóa học) chủ yếu do?

Những biến đổi xảy ra khi quả chín (màu sắc, mùi vị, độ cứng và thành phần hóa học) chủ yếu do?

A. Sự tổng hợp ethylen trong quả

B. Tăng hàm lượng GA3 trong quả 

C. Hàm lượng CO2 trong quả tăng

D. Tăng hàm lượng AIA trong quả

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng