Những chất hấp phụ được sử dụng rộng rãi trong nước và thế giới là:

Những chất hấp phụ được sử dụng rộng rãi trong nước và thế giới là:

A. Than hoạt tính 

B. Silicagen, Aliumogen 

C. Silicagen, Aliumogen,than hoạt tính

D. Silicagen, Aliumogen, than hoạt tính, zeolit

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng