Những chất nào có thể khuếch tán qua lớp phôtpholipit của màng sinh chất là:

Những chất nào có thể khuếch tán qua lớp phôtpholipit của màng sinh chất là:

A. CO2, O2

B. Na+, K+

C. CO2, O2, Na+, K+

D. phân tử glucôzơ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng