Những hạt bụi không ở lại trong phế nang có kích thước:

Những hạt bụi không ở lại trong phế nang có kích thước:

A. <0.1 μm 

B. >0.1 μm

C. 0.2 – 1 μm 

D. Tất cả các loại bụi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng