Những hoocmon thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng là?

Những hoocmon thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng là?

A. Auxin (AIA), Gibberellin (GA3), Cytokinin

B. Auxin (AIA), Gibberellin (GA3), Ethylen

C. Auxin (AIA), Gibberellin (GA3), Acid abscisic (AAB)

D. Auxin (AIA), Acid abscisic (AAB), Ethylen

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng