Những hợp chất nào dưới đây là prôtêin:

Những hợp chất nào dưới đây là prôtêin:

A. Albumin, glôbulin, côlestêron.

B. Glôbulin, côlagen, phôtpholipit.

C. Albumin, glôbulin, côlagen.

D. Albumin, glôbulin, phôtpholipit.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng