Những nhóm sinh vật có khả năng quang hợp:

Những nhóm sinh vật có khả năng quang hợp:

A. Thực vật, tảo và một số vi khuẩn

B. Thực vật, tảo và vi khuẩn

C. Thực vật, tảo, vi khuẩn và một số động vật nguyên sinh đơn bào

D. Thực vật, tảo, vi khuẩn và một số nấm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng